wartość zamówienia
0,00 zł

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „BIGSALE OUTLET”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy „BigSale Outlet” działający pod adresem www.bigsale.com.pl/sklep jest własnością firmy Metalmix s.c. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ulicy M. Konopnickiej 11, NIP: 9930585637, REGON: 120926500, zwanej dalej SPRZEDAWCĄ.

 2. Sklep prowadzi internetową sprzedaż artykułów z wielu branż, w tym głównie artykuły RTV, AGD, zabawki, akcesoria dziecięce, artykuły dla domu i ogrodu.

 3. KUPUJĄCY przed dokonaniem zakupów powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Na etapie rejestracji lub składania zamówienia KUPUJĄCY obowiązany będzie do zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

 4. SPRZEDAWCA udostępni niniejszy regulamin w wersji PDF w celu zapisania go na trwałym nośniku na urządzeniu KUPUJĄCEGO.

 5. KUPUJĄCY przyjmuje do wiadomości, że artykuły oferowane w sklepie mogą być produktami nowymi, używanymi, a także pozagatunkowymi pochodzącymi z końcówek kolekcji, czy serii produkcyjnych, nadwyżek magazynowych, zwrotów z dużych zagranicznych sieci handlowych, zwrotów konsumenckich. W opisie artykułu znajduje się zawsze wyczerpująca informacja odnośnie jego stanu, w tym również ewentualnych defektów. Każdy artykuł jest też oznaczony symbolem odpowiedniej klasy jakościowej, zgodnie z ich definicjami podanymi na stronie głównej sklepu.

 6. Założenie konta w niniejszym sklepie internetowym jest bezpłatne.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonywanie zakupów odbywa się poprzez wybranie przez KUPUJĄCEGO interesujących go artykułów i umieszczenie ich w tzw. „koszyku”.

 2. Zamówienia w sklepie „BigSale Outlet” mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

 3. Aby dokonać zakupów w niniejszym sklepie KUPUJĄCY nie ma obowiązku zakładania konta, gdyż może dokonać zakupów w trybie „Zamów jako gość”, dostępnym na etapie potwierdzania zakupu wybranych artykułów.

 4. KUPUJĄCY ma do wyboru różne formy płatności i dostawy, zgodnie z informacjami podanymi na stronie głównej w zakładce „Płatności i wysyłka”. Wybór odpowiednich opcji płatności i wysyłki odbywa się w trakcie procedury składania zamówienia.

 5. Po wybraniu przez KUPUJĄCEGO artykułów, których zakupem jest zainteresowany, bezpośrednio z zakładki „Twój koszyk” przechodzi do pól wyboru dostępnych opcji płatności i wysyłki, a następnie potwierdza dokonanie zakupu.

 6. Fakt dokonania zakupu wraz ze specyfikacją wybranych artykułów zostaje potwierdzony w formie e-maila generowanego automatycznie pod adres podany przez SPRZEDAJĄCEGO. Od tej chwili wszelkie zmiany i korekty zamówienia KUPUJĄCY może dokonywać jedynie w drodze bezpośredniego kontaktu ze SPRZEDAJĄCYM (telefonicznie lub drogą elektroniczną).

 7. Z uwagi na fakt, że artykuły oferowane w sklepie internetowym są również dostępne do nabycia w sklepie stacjonarnym, a większość z nich stanowi ofertę unikatową, zamówienie KUPUJĄCEGO zostanie zrealizowane jeżeli w chwili jego złożenia określone artykuły będą dostępne w magazynie SPRZEDAJĄCEGO. Informacje dotyczące dostępności artykułów w sklepie internetowym nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń wobec SPRZEDAJĄCEGO w przypadku niezrealizowania zamówienia z powodu braku dostępności danego artykułu.

 8. Wysyłka zamówionych artykułów nastąpi w terminie do 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na konto, a w przypadku wybrania płatności za pobraniem – od momentu złożenia zamówienia, chyba że w opisie danego artykułu podano inną informację odnośnie terminu realizacji zamówienia. KUPUJĄCY może również po obustronnym uzgodnieniu odebrać zamówione artykuły osobiście w siedzibie firmy lub w sklepie stacjonarnym.

 9. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona lub nosi ślady otwarcia, czy ingerencji osoby trzeciej, KUPUJĄCY jest bezwzględnie zobowiązany do sporządzenia w obecności osoby dostarczającej przesyłkę (najczęściej przedstawiciela firmy kurierskiej) protokołu szkody oraz poinformowaniu SPRZEDAJĄCEGO o fakcie otrzymania naruszonej, czy uszkodzonej przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół szkody jest podstawą do zgłoszenia roszczeń wobec SPRZEDAJĄCEGO.

 

CENY

 1. Wszystkie ceny widoczne na stronach niniejszego sklepu są cenami brutto (z podatkiem VAT), wyrażonymi w polskich złotych i są one wiążące dla stron w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Ceny umieszczone obok opisów artykułów nie zawierają kosztów przesyłki, gdyż te uzależnione są od wyboru poszczególnych opcji płatności oraz wysyłki przez KUPUJĄCEGO, a ich wybór następuje w dalszej części procedury składania zamówienia. Poszczególne opcje płatności i wysyłki są również przedstawione w zakładce „Płatności i wysyłka” na stronie głównej sklepu.

 3. Ceny artykułów podane w sklepie internetowym nie są wiążące w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo dowolnego kształtowania cen oferowanych artykułów, w tym zmiany cen, wprowadzania lub wycofywania akcji promocyjnych, itp.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KUPUJĄCY który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KUPUJĄCY wybrał sposób dostarczenia artykułu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAJĄCEGO, ten nie jest zobowiązany do zwrotu KUPUJĄCEMU poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia artykułu w posiadanie przez KUPUJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY zobowiązany jest poinformować SPRZEDAJĄCEGO o swojej decyzji odstąpienia od umowy w formie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KUPUJĄCY może (ale nie musi) skorzystać z wzoru formularza dostarczanego przez SPRZEDAJĄCEGO. Formularz ten dostępny jest również na stronie internetowej niniejszego sklepu. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą pod adres: 33-100 Tarnów, ul. Ochronek 34, jednakże SPRZEDAJĄCY dopuszcza również możliwość przesłania oświadczenia drogą elektroniczną pod adres: sklep@bigsale.com.pl.

 4. Formularz odstąpienia od umowy wraz z informacją o korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy SPRZEDAJĄCY dostarcza KUPUJĄCEMU drogą elektroniczną. Na życzenie KUPUJĄCEGO formularz odstąpienia od umowy oraz informacja o korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy mogą być również dostarczone w wersji papierowej wraz z przesyłką.

 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich artykułów objętych zamówieniem lub tylko wybranych.

 6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w punkcie 1.

 7. SPRZEDAJĄCY niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy potwierdzi KUPUJĄCEMU fakt jego otrzymania w formie w jakiej oświadczenie zostało mu doręczone.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z powyższą procedurą, umowę uważa się za niezawartą.

 9. SPRZEDAJĄCY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci KUPUJĄCEMU wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia do niego zakupionych artykułów. SPRZEDAJĄCY może wstrzymać się ze zwrotem płatności KUPUJĄCEMU do chwili otrzymania z powrotem artykułów lub dostarczenia przez KUPUJĄCEGO dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. KUPUJĄCY pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu artykułów z tytułu odstąpienia od umowy (koszty opakowania, zabezpieczenia i odesłania).

 2. SPRZEDAJĄCY dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KUPUJĄCY, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu. W sytuacji, gdy KUPUJĄCY dokonał zapłaty za artykuł przy odbiorze, zaleca się by w razie odstąpienia od umowy wyraził zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy.

 1. KUPUJĄCY w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić artykuły SPRZEDAJĄCEMU lub przekazać je osobie przez niego upoważnionej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie artykułów przed upływem wymienionego w zdaniu poprzednim terminu.

 2. KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości artykułu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania artykułu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadku, gdy zakupione artykuły ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, a także gdy przedmiotem zakupu są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

REKLAMACJE WAD PRODUKTÓW

 1. SPRZEDAJĄCY przestrzega obowiązku dostarczania artykułów bez wad.
 2. Jeżeli zakupiony artykuł ma wadę, KUPUJĄCY ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji (jeżeli na dany artykuł została udzielona przez SPRZEDAJĄCEGO).

 3. Uprawnienie opisane w punkcie 1 nie dotyczy wad występujących w artykułach, które zostały wystawione do sprzedaży jako używane lub niepełnowartościowe i wady te zostały szczegółowo przedstawione w opisie danego artykułu.

 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest artykuł używany, odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO z tytułu rękojmi wynosi jeden rok licząc od dnia wydania (dostarczenia) artykułu KUPUJĄCEMU, w pozostałych przypadkach odpowiedzialność ta wynosi dwa lata.

 5. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej, jeżeli KUPUJĄCY składa reklamację na podstawie rękojmi może żądać od SPRZEDAJĄCEGO:

  a) wymiany artykułu na nowy;
  b) usunięcia wady (naprawy artykułu);
  c) obniżenia ceny artykułu;
  d) odstąpienia od umowy – nie dotyczy w sytuacji gdy wada jest nieistotna.
 1. Jeżeli KUPUJĄCY żąda wymiany artykułu na wolny od wad lub usunięcia wady, SPRZEDAJĄCY może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KUPUJĄCEGO jeżeli:

  a) jest to niemożliwe do wykonania przez SPRZEDAJĄCEGO;

  b) wymagałoby to nadmiernych kosztów w stosunku do drugiego możliwego rozwiązania.

 1. SPRZEDAJĄCY jest obowiązany wymienić wadliwy artykuł lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli SPRZEDAJĄCY nie dochowa tego terminu, KUPUJĄCY może wyznaczyć mu dodatkowy termin na doprowadzenie artykułu do zgodnego z umową, a w przypadku dalszego wstrzymywania się SPRZEDAJĄCEGO ze spełnieniem żądania, KUPUJĄCY może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny.

 2. SPRZEDAJĄCY może złożyć reklamację pisemnie pod adres siedziby firmy: Metalmix s.c., 33-100 Tarnów, ul. M. Konopnickiej 11. Możliwe jest też złożenie reklamacji drogą elektroniczną pod adres: sklep@bigsale.com.pl.

 3. SPRZEDAJĄCY ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się roszczenie reklamacyjne za zasadne.

 4. Reklamowane artykuły należy odesłać pod adres siedziby firmy: Metalmix s.c., 33-100 Tarnów, ul. M. Konopnickiej 11. Istnieje również możliwość zwrócenia się do SPRZEDAJĄCEGO z prośbą o odbiór reklamowanych artykułów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 5. Koszty odesłania reklamowanych artykułów obowiązany jest ponieść SPRZEDAJĄCY.

 

GWARANCJA ORAZ ZASADY REALIZACJI ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH

 1. Jeżeli na dany artykuł została udzielona gwarancja i wydana została KUPUJĄCEMU karta gwarancyjna wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO, oznacza to, że gwarantem jakości danego artykułu jest firma Metalmix s.c., z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ulicy M. Konopnickiej 11.

 2. Gwarancja udzielona przez SPRZEDAJĄCEGO nie wyklucza, ani nie zastępuje gwarancji producenta, jeżeli taka obowiązuje na dany artykuł. SPRZEDAJĄCY nie ma obowiązku brać udziału w postępowaniu reklamacyjnym opartym na gwarancji udzielonej przez producenta artykułu.

 3. Gwarancja udzielona przez SPRZEDAJĄCEGO nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 4. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO z tytułu rękojmi.

 5. Okres obowiązywania gwarancji udzielonej przez SPRZEDAJĄCEGO jest każdorazowo podany w opisie danego artykułu, jest też zawarty w dokumencie gwarancyjnym wydawanym KUPUJĄCEMU.

 6. Gwarancja udzielana przez SPRZEDAJĄCEGO obowiązuje wyłącznie w przypadku transakcji dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Artykuły oferowane w sklepie internetowym „BigSale Outlet” są zazwyczaj nowe, ale mogą występować również artykuły używane lub pozagatunkowe. Najczęściej artykuły te pochodzą z likwidacji sklepów, nadwyżek magazynowych, końcówek kolekcji, zwrotów konsumenckich, itp. Często są to również artykuły powystawowe lub po prezentacyjne. Informacja o stanie technicznym artykułów, w tym również informacja o wadach, brakach, czy defektach danego artykułu jest zawsze umieszczana w opisie przedmiotu.

 8. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji, ujawnią się wady danego artykułu, które uzasadniają zgłoszenie roszczenia reklamacyjnego, wówczas KUPUJĄCY powinien je niezwłocznie złożyć, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu ujawnienia się wady.

 9. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć pisemnie, przesyłając je pod adres: Metalmix s.c., 33-100 Tarnów, ul. M. Konopnickiej 11. Możliwe jest też złożenie reklamacji drogą elektroniczną pod adres: sklep@bigsale.com.pl.

 10. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) oraz kserokopię karty gwarancyjnej (strony głównej).

 1. Dostarczenie reklamowanego artykułu do SPRZEDAJĄCEGO leży po stronie KUPUJĄCEGO i odbywa się na jego koszt, chyba że inaczej postanowiono pomiędzy stronami. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, KUPUJĄCEMU przysługuje zwrot kosztów dostarczenia reklamowanego artykułu według cennika krajowego na usługi Poczty Polskiej. SPRZEDAJĄCY nie pokrywa kosztów dostarczenia reklamowanego artykułu za pośrednictwem innego przewoźnika, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione ze SPRZEDAJĄCYM i potwierdzone przez niego na piśmie.

 2. W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, KUPUJĄCY zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić odesłanie reklamowanego artykułu ze SPRZEDAJĄCYM.

 3. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje żadnych nieuzgodnionych wcześniej przesyłek odsyłanych za pobraniem, czy też doręczanych na jego koszt.

 4. Reklamowany artykuł powinien być dostarczony SPRZEDAJĄCEMU odpowiednio czysty, we właściwym opakowaniu oraz z wyposażeniem, które zostało dołączone do danego artykułu w chwili sprzedaży. Powinien być również odesłany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli w takim został dostarczony KUPUJĄCEMU. Do odsyłanego należy ponadto dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz inne dokumenty, jeżeli takie uzgodnienia zostały poczynione ze SPRZEDAJĄCYM.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia dostarczenia artykułu SPRZEDAJĄCEMU.

 1. W przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego za uzasadnione SPRZEDAJĄCY usunie wadę reklamowanego artykułu w terminie 21 dni od dnia dostarczenia go SPRZEDAJĄCEMU. W takim przypadku ponowne dostarczenie artykułu KUPUJĄCEMU leży po stronie SPRZEDAJĄCEGO.

 2. W przypadku gdy dana wada nie będzie możliwa do usunięcia SPRZEDAJĄCY może zaproponować KUPUJĄCEMU wymianę reklamowanego artykułu na inny, bądź zwrot zapłaconej kwoty.

 3. KUPUJĄCY traci prawo do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, w przypadku:

  a) zerwania lub uszkodzenia plomb i zabezpieczeń nałożonych oryginalnie lub przez serwis SPRZEDAJĄCEGO;

  b) uszkodzenia lub usunięcia tabliczek znamionowych, numerów seryjnych i innych identyfikatorów artykułu;

  c) używania artykułu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi;

  d) uszkodzenia artykułu z przyczyn leżących po stronie KUPUJĄCEGO;

  e) dokonywania napraw artykułu we własnym zakresie;

  f) niedostarczenia dokumentów koniecznych do zgłoszenia reklamacji (dowód zakupu, karta gwarancyjna).

 4. Ponadto gwarancja nie obejmuje wad części i elementów, które przy eksploatacji zgodnej z zaleceniami ulegają naturalnemu zużyciu.

 5. KUPUJĄCY traci również uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli przesyłka w chwili dostarczenia nie została sprawdzona w obecności osoby odpowiedzialnej za jej doręczenie, a w przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia artykułu nie został sporządzony protokół szkody podpisany przez osobę, która daną przesyłkę doręczyła.

 6. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w niniejszym sklepie internetowym, które wynikają z indywidualnych ustawień i parametrów sprzętu komputerowego nie mogą stanowić podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 

 DANE OSOBOWE

 1. Poprzez rejestrację i/lub złożenie zamówienia w niniejszym sklepie internetowym KUPUJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Metalmix s.c., zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 2. SPRZEDAJĄCY zapewnia, że dane osobowe KUPUJĄCEGO będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowej realizacji składanych przez niego zamówień i zgłoszeń reklamacyjnych

 3. KUPUJĄCY ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu „BigSale Outlet”.

 


O nas Nowości Producenci Płatności i wysyłka Regulamin Klasy produktów Kontakt
© BigSale Outlet / Wszelkie prawa zastrzeżone